O projekcie

fundusze europejskie
polska
podkarpackie
unia europejska

O projekcie

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020


Celem projektu jest zrealizowanie celów rozwojowych przez co najmniej 146 przedsiębiorstw z sektora MŚP z subregionu przemyskiego oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez co najmniej 364 pracowników tych przedsiębiorstw dzięki uzyskaniu wsparcia na dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych w terminie do 31.12.2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2022

Wartość ogółem projektu: 7 350 354 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 266 404 zł

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne  w Bazie Usług Rozwojowych.

Usługa rozwojowa  to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.

W Bazie Usług Rozwojowych są dostępne oferty dotyczące m.in. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych.

Baza Usług Rozwojowych  -  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Grupa docelowa:

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników (obowiązujące od naborów ogłaszanych po dniu 19.08.2019 r.):

  • przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie usług rozwojowych  powinien posiadać oddział, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego  (wpis we właściwym rejestrze lub ewidencji) przez co najmniej 60 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego
  • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego
  • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni.

Grupy osób i usług priorytetowych:
a) pracownicy powyżej 50 roku życia,
b) pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
c)  przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
d)  przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e)  usługi rozwojowe kończące się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Kwota dofinansowania:

Limit dofinansowania na 1 pracownika:

Mikro przedsiębiorstwo: 8 000 zł
Małe przedsiębiorstwo:  8 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 8 000 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo:

Mikro przedsiębiorstwo: 16 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 40 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 80 000 zł

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jako pomoc de minimis:

Mikro przedsiębiorstwo: 70%
Małe przedsiębiorstwo: 60%
Średnie przedsiębiorstwo: 50%

W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji poziom dofinansowania jest wyższy o 10%

Dofinansowanie udzielane jako pomoc publiczna:

Dofinansowanie wynosi 50% kwoty dofinansowania wyliczonej jak dla pomocy de minimis

Uwaga!!!

Wysokość dofinansowania na usługi doradcze (zarówno przy pomocy publicznej, jak i  pomocy de minimis) wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Jako koszty kwalifikowalne należy rozumieć kwotę dofinansowania.


Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:

1. Rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych i wytypowanie usługi rozwojowej
2. Złożenie przez przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego do PARR S.A.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę z PARR S.A. umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej
4. Zapisanie się przedsiębiorcy na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych
5. Udział pracowników przedsiębiorcy w usłudze rozwojowej
6. Zapłata przez przedsiębiorcę za usługę rozwojową
7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę i pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę
8. Złożenie
przez przedsiębiorcę do PARR S.A. dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej
9. Wypłata
przez PARR S.A. dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

KONTAKT :

Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 314
(Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)

Doradcy ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych:

Beata Chudzik - 697 053 169
Mariusz Lach - 578 363 197


Zespół zarządzający projektem:

Piotr Pyszczuk - Koordynator projektu
Zofia Wiśniewska - Specjalista ds. obsługi finansowej projektu
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl

Informacje o Bazie Usług Rozwojowych - pliki o pobrania
Baza Usług Rozwojowych dla osób fizycznych
Baza Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców
Baza Usług Rozwojowych dla firm szkoleniowych